Czarne_Serce

15 tekstów – auto­rem jest Czar­ne_Ser­ce.

Chwy­cił za bu­telkę, a gdy spoj­rzałam na Je­go twarz, nie widziałam już oj­ca. Prze­de mną stał potwór, gotów zadźgać mnie za bu­telkę wódki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 stycznia 2011, 22:30

Zja­wiła się zi­ma i ser­ce mi zamroziła. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 listopada 2010, 14:15

Niebo było usłane gwiaz­da­mi, które wy­dawały się być je­dyny­mi mil­czący­mi ob­serwa­tora­mi naszej egzystencji. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 listopada 2010, 23:34

Roz­gwieżdżone niebo przy­pomi­na życie ludzkie. Choć gwiazd jest wiele, każda z osob­na cier­pi na samotność. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 24 listopada 2010, 17:35

Cza­sem chciałabym mieć czte­ry łapy i na­zywać się Szczęściarz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2010, 17:41

Sta­ry cmen­tarz na ro­gu uli­cy aż roi się od za­gubionych dusz, nies­pełnionych miłości, doświad­czo­nych cier­pień i be­zimien­nych grobów, o których nikt już nie pamięta. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 2 listopada 2010, 17:59

Re­ligia jest te­matem kon­tro­wer­syjnym. Ob­raź Bo­ga, a możesz być pe­wien, że za­raz dos­ta­niesz mnóstwo wiado­mości, ob­rażających Ciebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 października 2010, 18:50

Dzieciom często wy­daje się, że rodzi­ce są od­porni na ból i cier­pienie; wręcz niez­niszczal­ni. Nie jest to prawdą, bo­wiem oka­zuje się, że do­rośli zos­ta­li zro­bieni z bar­dzo niep­raktyczne­go ma­teriału, przez który prze­cieka całe zło te­go świata.

* Myśl z pop­rzed­niego konta. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 października 2010, 17:55

Za­pom­niałam, co jest ważne. Za­wiesiłam się gdzieś po środ­ku i nie mogę wyb­rać żad­nej ze stron. Ob­ry­wam więc naj­cięższy­mi kamieniami. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 października 2010, 19:10

Tak bar­dzo nie chciała słyszeć swe­go ser­ca, że w końcu za­milkło ono na dob­re. Było jej z tym przy­jem­nie, do cza­su kiedy zo­rien­to­wała się, że jej ser­ce miało rację. Krzyczała, zak­li­nała, by znów się odez­wało, a ono niczym ka­mień po­zos­ta­wało głuche na jej roz­pacz. Ale ser­ce nie było z ka­mienia, tyl­ko otoczyło się mu­rem obronnym. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 października 2010, 18:42
Czarne_Serce

"Z natury była skłonna do śmiechu, wesoła, lubiąca zgodę, ale wskutek bezustannych nieszczęść i niepowodzeń zaczęła z taką pasją żądać i wymagać, by wszyscy żyli w zgodzie i radości i nie ważyli się żyć inaczej - że teraz najlżejszy dysonans, najbłahsze niepowodzenie wytrącało ją z miejsca nieledwie w zapamiętanie; w mig, bezpośrednio po najbardziej wygórowanych nadziejach i fantazjach, zaczynała przeklinać swą dolę, drzeć i szarpać wszystko, co było pod ręką, tłuc głową o mur...” Wcześniej znana jako Black_Rose.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czarne_Serce

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność